ul. Mostowa 12D, 16-300 Augustów

Ogłoszenie o naborze opiekunów (asystentów) mieszkania wspomaganego

4 czerwca 2021, 13:45

Inne

W związku z tworzeniem mieszkania wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym z zespołem Downa w budynku nr 7 przy ul. Wojska Polskiego w Augustowie – ogłaszamy nabór na stanowisko opiekunów (asystentów) mieszkania.

Obowiązki osoby zatrudnionej na stanowisku opiekuna mieszkania:

 1. czuwanie nad bezpieczeństwem użytkowników mieszkania, w tym – w porze nocnej,
 2. wspieranie psychiczne i emocjonalne mieszkańca w codziennym funkcjonowaniu,
 3. budowanie u mieszkańców poczucia odpowiedzialności za mieszkanie i jego zasoby,
 4. pomoc mieszkańcom w budowaniu przyjaznych relacji z otoczeniem,
 5. stymulowanie aktywności mieszkańca w sferze społeczno – zawodowej, inspirowanie i doradzanie,
 6. pomoc w planowaniu i organizacji zajęć w mieszkaniu, podziale obowiązków domowych, ustalaniu planowych wyjazdów do domów rodzinnych, efektywnym spędzaniu czasu wolnego,
 7. rozwiązywanie bieżących spraw spornych powstałych między użytkownikami mieszkania,
 8. asystowanie, podczas wykonywania codziennych czynności samoobsługowych i czynności dnia codziennego, zgodnie z indywidualnymi potrzebami, w tym: w czynnościach higienicznych, utrzymaniu porządku w mieszkaniu i najbliższym otoczeniu, przygotowywaniu posiłków, obsłudze urządzeń RTV i AGD, w zaopatrzeniu mieszkania w żywność, środki czystości i inne artykuły niezbędne do codziennego funkcjonowania, w gospodarowaniu własnym budżetem itp.,
 9. bieżący monitoring funkcjonowania użytkowników mieszkania wspomaganego pod kątem stopnia ich zaradności życiowej i samodzielności w celu udzielania adekwatnego wsparcia asystenckiego (pod kątem zakresu i intensywności, zgodnie z indywidualnymi potrzebami),
 10. ocena okresowa (ewaluacja) postępów czynionych przez mieszkańców w zakresie usamodzielniania w celu ewentualnego modyfikowania Indywidualnego Planu Wspierania,
 11. rekomendowanie wprowadzania zmian do Modelu w zakresie wsparcia asystenckiego świadczonego użytkownikom mieszkania,
 12. opracowywanie i prowadzenie dokumentacji związanej z udzielanym wsparciem, tj. Raportów asystenta/opiekuna, Rejestru ewidencji użytkowników mieszkania, Rejestru zamówień dostaw żywności, Kart ewaluacji postępów, Kart rekomendacji zmian do Modelu, Indywidualnych Planów Wsparcia w zakresie wsparcia asystenckiego,
 13. współpraca z rodzinami/opiekunami mieszkańców mieszkania wspomaganego,
 14. współpraca z placówkami, do których uczęszczają użytkownicy mieszkania wspomaganego,
 15. współpraca ze specjalistą ds. wsparcia miękkiego oraz pozostałymi specjalistami i asystentami/opiekunami stanowiącymi personel zatrudniony do pracy z użytkownikami mieszkania.

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie w roli opiekuna powinna spełniać następujące wymagania:

1) posiadać wykształcenie co najmniej średnie,
2) posiadać minimum 6-miesięczne doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w charakterze asystenta/opiekuna.

Planowany termin realizacji: usługa świadczona będzie w okresie od czerwca 2021 r. do dnia 31 stycznia 2023 r.

Miejsce i termin złożenia ofert

Oferty należy złożyć:

 1. przesyłką poleconą, kurierem lub osobiście do siedziby Zamawiającego: ul. Wojska Polskiego 5/1, 16-300 Augustów.
 2. elektronicznie – zeskanowaną ofertę należy przesłać na adres e-mail: sisg@sisg.org.pl
 3. za pośrednictwem bazy konkurencyjności – https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ (szczegóły dotyczące sposobu składania oferty Wykonawca znajdzie na wskazanej stronie).

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 7 czerwca 2021 r., do godz. 10:00  (decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego).

Upoważniony do kontaktu z Wykonawcami jest Krzysztof Anuszkiewicz

tel.: 601373641

e-mail: k.anuszkiewicz@sisg.org.pl

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe nr 30 Pobierz
 2. Załącznik nr 2 – FORMULARZ OFERTOWY Pobierz
 3. Załącznik nr 3 – wykaz osób Pobierz
 4. Załącznik nr 4 -OŚWIADCZENIE Pobierz
 5. Załącznik nr 5 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Pobierz
 6. Załącznik nr 6 – wzór umowy Pobierz
 7. Załącznik nr 1- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pobierz

Zamawiający realizuje projekt partnerski pn. „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Projekt realizowany jest przez trzech Partnerów, tj. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie (Zamawiającego) oraz Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Suwałkach.


Nabór uczestników do projektu pn. „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań” z terenu gminy miasta Augustów

24 maja 2021, 16:45

Inne

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. króla Zygmunta Augusta w Augustowie, 16-300 Augustów, ul. Wojska Polskiego 7ogłasza nabór uczestników do realizacji projektu partnerskiego pn. „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań” – projekt konkursowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Celem projektu jest wypracowanie modelowych rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z niepełnosprawnością intelektualną, w tym z zespołem Downa (ONI), zgodnie z zasadami deinstytucjonalizacji usług.

Celem naboru jest wyłonienie potencjalnych mieszkańców mieszkań wspomaganych, które będą prowadzone przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. króla Zygmunta Augusta w Augustowie. Mieszkanie na terenie gminy Miasta Augustów zlokalizowane jest w Augustowie, przy ulicy Wojska Polskiego 7.

Oferta skierowana jest wyłącznie do osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym z zespołem Downa, które spełniają poniższe warunki:

 • są pełnoletnie
 • mieszkają na terenie gminy
 • posiadają ważne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności intelektualnej lub/i z zespołem Downa (pierwszeństwo przyjęcia)
 • osoby posiadające możliwość i motywację do podjęcia prób usamodzielnienia, wypełniania ról społecznych oraz podtrzymywania proponowanego, adekwatnego do potrzeb, procesu rehabilitacji społecznej i/lub zawodowej.

Do mieszkania wspomaganego w Augustowie mogą być przyjęte 2 osoby, spełniające warunki rekrutacji. Osobom przyjętym zapewnione zostanie kompleksowe zindywidualizowane wsparcie wysoko wykwalifikowanych specjalistów w zależności od potrzeb użytkownika mieszkania w celu osiągnięcia poziomu funkcjonowania niezbędnego do samodzielnego, niezależnego życia.

ZASADY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

1. Nabór zgłoszeń kandydatów trwa od 24. 05. 2021r. do 04. 06. 2021 r.

2. Rozmowy kwalifikacyjne w formie spotkań konsultacyjnych odbywać się będą na bieżąco w trakcie trwania rekrutacji w terminie do 11. 06. 2021r. Kandydatowi podczas rozmowy kwalifikacyjnej powinna towarzyszyć osoba wspierająca, posiadająca istotne informacje o jego funkcjonowaniu (np. członek rodziny lub inna bliska osoba, opiekun prawny lub faktyczny).

3. Decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do projektu zostanie ogłoszona do dnia 14.06.2021r. (powiadomienie telefoniczne oraz pocztą). Osoby kwalifikujące się, ale nieprzyjęte z powodu braku miejsc, zostaną wpisane na listę oczekujących.

4. Podpisanie umowy (przed zamieszkaniem) pomiędzy przedstawicielami Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. króla Zygmunta Augusta w Augustowie i kandydatem zakwalifikowanym do projektu.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o wypełnienie i dostarczenie następujących dokumentów:

– Załącznik nr 1 – formularz zgłoszeniowy 

– Załącznik nr 2 – zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku chorób zakaźnych oraz o występujących schorzeniach współistniejących, które stanowiłyby przeciwskazanie do mieszkania grupowego, a także o występujących problemach lokomocyjnych

– orzeczenie o stopniu niepełnosprawności intelektualnej lub/i z zespołem Downa

Dokumenty do pobrania znajdują się pod ogłoszeniem lub można je pobrać w sekretariacie Urzędu Miasta Augustowa  oraz w Biurze  Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. króla Zygmunta Augusta w Augustowie przy ul. Wojska Polskiego 5/1.

Dokumenty należy złożyć osobiście w biurze Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. króla Zygmunta Augusta w Augustowie, 16-300 Augustów, ul. ul. Wojska Polskiego 5 /1,  w godz. 7.00- 16.00, przesłać drogą pocztową na powyższy adres lub drogą mailową na adres sisg@sisg.org.pl w terminie do 04. 06. 2021r

Wszelkich szczegółów dotyczących naboru uczestników do projektu udziela Rafał Średziński, tel. 692 394 183.

Przy wyborze kandydatów do udziału w projekcie zostanie zachowana zasada równości płci (kobiet i mężczyzn) oraz równości szans i niedyskryminacji.

Załącznik nr 1 – formularz zgłoszeniowy

https://drive.google.com/file/d/1EcAbOt2eiFKduwiQpCoEO7bXb4KrMyx0/view?usp=sharing

Załącznik nr 2 – Zaświadczenie od lekarza rodzinnego

https://drive.google.com/file/d/1c8wjzzCLALMDbD-oooFvl9PYvAbpYPte/view?usp=sharing


Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno‑Gospodarczych
im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie

ul. Mostowa 12D
16-300 Augustów
Polska

+48 87 643 01 00
sisg@sisg.org.pl

NIP: 846-12-81-768
REGON: 790258459
KRS: 0000068220

Konto: BNP Paribas S.A. O/Augustów
66 2030 0045 1110 0000 0428 1370


Polecane strony: