ul. Mostowa 12D, 16-300 Augustów

Inne


Trwa rekrutacja do mieszkania wspomaganego w Augustowie

24 kwietnia 2023, 11:07

Inne

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie prowadzi w Augustowie mieszkanie wspomagane. To przytulne mieszkanie jest przeznaczone dla dwóch osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym z zespołem Downa, które spełniają poniższe warunki:

  • są pełnoletnie,
  • mieszkają na terenie gminy miasta Augustów,
  • posiadają ważne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności intelektualnej lub/i z zespołem Downa (pierwszeństwo przyjęcia),
  • posiadają możliwość i motywację do podjęcia prób usamodzielnienia, wypełniania ról społecznych oraz podtrzymywania proponowanego, adekwatnego do potrzeb, procesu rehabilitacji społecznej i/lub zawodowej.

Mieszkanie powstało, aby osoby z niepełnosprawnością mogły:

  • być tak bardzo samodzielne, jak to możliwe,
  • uczyć się jak w przyszłości żyć w takich mieszkaniach.

Mieszkanie prowadzone jest w ramach projektu, z którego finansowane są takie koszty jak: czynsz, woda, prąd, wsparcie specjalistów. Aby zgłosić się do mieszkania trzeba wypełnić formularz rekrutacyjny.

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy

Nabór zgłoszeń kandydatów trwa od 20.04.2023 r. do 27.04.2023 r.

Rozmowy kwalifikacyjne w formie spotkań konsultacyjnych odbywać się będą na bieżąco w trakcie trwania rekrutacji w terminie do 27.04.2023 r. Kandydatowi podczas rozmowy kwalifikacyjnej powinna towarzyszyć osoba wspierająca, posiadająca istotne informacje o jego funkcjonowaniu (np. członek rodziny lub inna bliska osoba, opiekun prawny lub faktyczny).

Decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do projektu zostanie ogłoszona do dnia 04.05.2023r. (powiadomienie telefoniczne). Osoby kwalifikujące się, ale nieprzyjęte z powodu braku miejsc, zostaną wpisane na listę oczekujących.

Przy wyborze kandydatów do udziału w projekcie zostanie zachowana zasada równości płci (kobiet i mężczyzn) oraz równości szans i niedyskryminacji.

Dokumenty rekrutacyjne wraz z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczeniem od lekarza rodzinnego o braku chorób zakaźnych oraz o występujących schorzeniach współistniejących, które stanowiłyby przeciwskazanie do mieszkania grupowego, należy złożyć osobiście w biurze Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. króla Zygmunta Augusta w Augustowie (16-300 Augustów), ul. Wojska Polskiego 5/1,  w godz. 8.00- 16.00, przesłać drogą pocztową na powyższy adres lub drogą mailową na adres sisg@sisg.org.pl w terminie do 27.04.2023 r.

Osobom zainteresowanym mieszkalnictwem wspomaganym informacji udzieli animator mieszkania w Gminie Miasto Augustów – Rafał Średziński tel. 692 394 183.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Mieszkalnic-1024x123-1.png

LIDER PROJEKTU
Województwo Podlaskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
ul. Kombatantów 7, 15-110 Białystok, tel. 85 744 72 72, fax 85 744 71 37, e-mail: rops-bialystok.pl, www.rops-bialystok.pl


Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno‑Gospodarczych
im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie

ul. Mostowa 12D
16-300 Augustów
Polska

+48 87 643 01 00
sisg@sisg.org.pl

NIP: 846-12-81-768
REGON: 790258459
KRS: 0000068220

Konto: BNP Paribas S.A. O/Augustów
66 2030 0045 1110 0000 0428 1370


Polecane strony: