ul. Mostowa 12D, 16-300 Augustów

Możemy więcej – w stronę samodzielności

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie realizuje zadanie pod nazwą: Możemy więcej – w stronę samodzielności.

Zadanie dofinansowano ze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Kwota dofinansowania z PFRON: 2 836 977,60 zł

Całkowita wartość zadania: 2 866 545,60 zł

Termin realizacji: 1 marca 2024 r. – 31 marca 2027 r.

Numer umowy: UM/PW9/2024/2/O_PODLASKI/5032

Data podpisania umowy: maj 2024 r.

INFORMACJE O PROJEKCIE

Cel projektu:

Celem projektu jest wspieranie w zakresie usamodzielnienia osób z niepełnosprawnościami, w tym z niepełnosprawnością intelektualną w zakresie nabywania umiejętności umożliwiających samodzielne życie oraz zwiększenie samodzielności i zaradności osobistej oraz przestrzeni niezależnego życia dorosłych osób z niepełnosprawnością w sferze poznawczej poprzez realizację treningów mieszkalnictwa.

Beneficjenci ostateczni projektu:

Projekt skierowany jest do osób dorosłych (powyżej 18 r. ż.) z niepełnosprawnościami, w tym z niepełnosprawnością intelektualną, posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Zakwalifikowani uczestnicy, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami, otrzymają wsparcie poprzez zapewnienie usług trenerskich, specjalistycznych i bytowych, umożliwiających wspomaganie niezależnego życia, aktywizację społeczną, nabywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania.

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu:

 • indywidualne i grupowe treningi samodzielności,
 • indywidualne zajęcia z psychologiem,
 • wsparcie udzielane beneficjentom ostatecznym w porze nocnej.

Wsparcie udzielane w ramach projektu będzie miało charakter cykliczny. Zajęcia będą odbywały się zarówno w tygodniu roboczym, jak i w weekendy. Indywidualne i grupowe treningi samodzielności odbywać się będą najczęściej od poniedziałku do piątku, w godzinach popołudniowych. Wsparcie specjalistyczne w postaci zajęć z psychologiem udzielane będzie najczęściej w weekendy.

Zajęcia w ramach projektu realizowane będą w okresie kwietnia 2024 r. do marca 2027 r.

W każdym z trzech dwunastomiesięcznych okresów projektu wsparcie otrzyma 7 osób, łącznie 21 osób z niepełnosprawnością.

Zadanie realizowane jest w trzech mieszkaniach wspomaganych prowadzonych przez Stowarzyszenie: w Augustowie, Różanymstoku i Kuriance.

Lokale zostały wyremontowane i przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu pn. „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Każde z mieszkań wyposażone jest w komplet mebli, różnorodny sprzętów RTV i AGD, urządzenia elektroniczne oraz inne sprzęty, potrzebne do funkcjonowania mieszkań i prowadzenia w nich treningów samodzielności osób z niepełnosprawnościami.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W PROJEKCIE

Pierwszy okres realizacji projektu (01.03.2024 r. – 31.03.2025 r.)

 • Rekrutacja personelu projektu, opracowanie dokumentacji projektu, przeprowadzenie akcji informacyjnej o realizacji projektu: marzec 2024 r. – kwiecień 2024 r.
 • Rekrutacja beneficjentów ostatecznych do pierwszego okresu realizacji projektu: marzec 2024 r. – kwiecień 2024 r.
 • Realizacja treningów mieszkalnictwa: kwiecień 2024 r. – marzec 2025 r.
 • Rekrutacja beneficjentów ostatecznych do drugiego okresu realizacji projektu: marzec 2025 r.

Drugi okres realizacji projektu (01.04.2025 r. – 31.03.2026 r.)

 • Realizacja treningów mieszkalnictwa: kwiecień 2025 r. – marzec 2026 r.
 • Rekrutacja beneficjentów ostatecznych do trzeciego okresu realizacji projektu: marzec 2025 r.

Trzeci okres realizacji projektu (01.04.2026 r. – 31.03.2027 r.)

 • Realizacja treningów mieszkalnictwa: kwiecień 2026 r. – marzec 2027 r.

WARUNKI REKRUTACJI DO PROJEKTU

Do uczestnictwa w projekcie zapraszamy:

– osoby dorosłe (powyżej 18 r. ż.) z niepełnosprawnościami, w tym z niepełnosprawnością intelektualną, posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

– osoby nieuczestniczące na dzień przystąpienia do projektu w projektach realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w podobnym celu.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia do projektu jest  złożenie kompletu dokumentów:

 • Formularza Zgłoszeniowego wraz z oświadczeniami oraz Klauzulą Informacyjną (prawidłowo wypełniony i podpisany),
 • kopii aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Formularz Zgłoszeniowy dostępny jest poniżej oraz możliwy do pobrania w formie papierowej w biurze Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie przy ul. Wojska Polskiego 5/1.

Dokumenty rekrutacyjne muszą być:

 • wypełnione w języku polskim,
 • wypełnione w sposób czytelny (drukowanymi literami),
 • złożone w wersji papierowej w biurze Stowarzyszenia.

O przyjęciu do projektu decydować będą następujące kryteria:

 • złożenie kompletu prawidłowo wypełnionych dokumentów (niezbędny warunek formalny),
 • kolejność przyjęcia zgłoszenia.

W przypadku zakwalifikowania zakładanej liczby uczestników, spośród pozostałych osób zainteresowanych udziałem w projekcie, zostanie utworzona lista rezerwowa w kolejności zgodnej z datą przyjęcia zgłoszenia.

Kwalifikacja do uczestnictwa z listy rezerwowej jest możliwa po zwolnieniu miejsca w projekcie z powodu rezygnacji osoby z uczestnictwa w projekcie bądź wykreślenia z listy uczestników projektu.

Do uczestnictwa w projekcie przyjmowane będą osoby, które z własnej inicjatywy wyrażą akces wejścia, spełniając kryteria formalne uczestnictwa.

Dokumenty rekrutacyjne:

Informacje o projekcie:

Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych

im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie

ul. Wojska Polskiego 5/1, 16-300 Augustów

tel.: 87 643 01 00, kom. 609 098 600

e-mail: sisg@sisg.org.pl

Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno‑Gospodarczych
im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie

ul. Mostowa 12D
16-300 Augustów
Polska

+48 87 643 01 00
sisg@sisg.org.pl

NIP: 846-12-81-768
REGON: 790258459
KRS: 0000068220

Konto: BNP Paribas S.A. O/Augustów
66 2030 0045 1110 0000 0428 1370


Polecane strony: