ul. Mostowa 12D, 16-300 Augustów

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024

Data trwania projektu: 15.01.2024-31.12.2024

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. króla Zygmunta Augusta w Augustowie jest realizatorem Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024.

Celem realizacji zadania w ramach Programu jest świadczenie usług asystencji osobistej jako formy wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami.

Usługi asystencji osobistej polegać będą na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

  • w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej,
  • w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie,
  • w przemieszczaniu się poza miejsce zamieszkania,
  • w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Wsparcie to będzie miało charakter indywidualny, uzgodniony z uczestnikiem Programu i wynikający z jego potrzeb i ma na celu poprawę jakości życia osoby z niepełnosprawnością, w szczególności poprzez umożliwienie jej jak najbardziej niezależnego życia.

Adresatami zadania realizowanego przez Stowarzyszenie w ramach Programu są osoby z niepełnosprawnościami, które zamieszkują na terenie gminy miasto Augustów, gminy Lipsk oraz gminy Dąbrowa Białostocka, posiadające orzeczenie:

  • o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Asystentem osobistym osoby z niepełnosprawnością, może zostać, w pierwszej kolejności, osoba wskazana przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, niebędąca członkiem rodziny uczestnika, opiekunem prawnym uczestnika lub osobą faktycznie zamieszkującą razem z uczestnikiem. Jeżeli asystent nie zostanie wskazany przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, asystenta wskazuje realizator Programu.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie proszone są o złożenie dokumentów:

  • Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024,
  • Kserokopii ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionego,
  • Kserokopii dokumentu ustanawiającego opiekuna prawnego osoby z niepełnosprawnością (w przypadku sprawowania opieki prawnej nad pełnoletnią osobą niepełnosprawną).

Komplet dokumentów należy złożyć w:
Stowarzyszeniu Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. króla Zygmunta Augusta w Augustowie,
ul. Wojska Polskiego 5/1,
tel. 87 643-01-00.
Biuro czynne w dni robocze, w godz. 8:00 – 16:00.

Do pobrania:

Realizacja zadania publicznego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024 dofinansowana jest ze środków państwowego funduszu celowego: Funduszu Solidarnościowego.

Wartość dofinansowania: 214 681,25 zł.

Całkowita wartość zadania: 224 681,25 zł.


Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno‑Gospodarczych
im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie

ul. Mostowa 12D
16-300 Augustów
Polska

+48 87 643 01 00
sisg@sisg.org.pl

NIP: 846-12-81-768
REGON: 790258459
KRS: 0000068220

Konto: BNP Paribas S.A. O/Augustów
66 2030 0045 1110 0000 0428 1370


Polecane strony: