ul. Mostowa 12D, 16-300 Augustów

Nowa Jakość NGO

Data trwania projektu: 2007.11 - 2007.12

Projekt  Nowa jakość NGO finansowany był z Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO).
Celem projektu było wsparcie szkoleniowe i indywidualne słabo rozwiniętych infrastrukturalnie organizacji pozarządowych regionu północno-wschodniej polski. Cel ten został osiągnięty. Organizacje uporządkowały swoją wiedzę dotyczącą działań projektowych pisania projektów, rozszerzyły swoją wiedzę na temat sektora pozarządowego poszerzyły swoją wiedzę dotyczącą możliwości działań w organizacji. Uczestnicy poznali dobre praktyki realizacji projektów przez organizacje, poznali możliwości płynące z Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Organizacje skorzystały również z indywidualnego wsparcia każdej organizacji poprzez doradztwo w zakresie zarządzania organizacją, zarządzania projektem, spraw finansowo-księgowych i zagadnień BHP, kadr i prawa pracy.

Zadania realizowane w ramach projektu były następujące:

  1. Szkolenia dla członków, wolontariuszy i pracowników organizacji pozarządowych z terenu powiatów augustowskiego, sejneńskiego, suwalskiego, i ełckiego.

Zakres tematyczny szkoleń wyglądał następująco: Zasady pisania projektów, zarządzanie projektem, przepisy prawne dotyczące organizacji społecznych, źródła finansowania projektów społecznych, wolontariat w NGO.

  1. Konsultacje dla organizacji pozarządowych: Z organizacjami pracowało dwóch konsultantów, którzy podczas spotkań odpowiadali na bieżące potrzeby organizacji. Najczęściej było to doradztwo związane z przygotowaniem projektów społecznych w ramach których wspólnie były diagnozowane problemy społeczne, kreowane pomysły rozwiązania problemów, wiele wątpliwości budziło precyzowanie celu działań oraz budżetowanie projektu. W ramach konsultacji konsultanci pracowali również nad koncepcją działań na najbliższy czas działalności organizacji oraz rozwiązywali problemy organizacyjne uczestników projektu. Rolą konsultantów było również zauważanie specyficznych problemów organizacji w zakresie finansowo-księgowym i w zakresie BHP, prawa pracy i kadr.
  2. W ramach projektu uczestnicy mieli godziny doradcze ze specjalistą do spraw finansowo-księgowych i spraw prawnych w ramach tych konsultacji organizacje uczestniczące w godzinach doradczych rozwiewały swoje wątpliwości dotyczące w/w spraw. Konsultacje w zakresie finansowo-księgowym dotyczyły szczególnie podstaw rachunkowości, budżetowania i rozliczania projektów. Konsultacje w zakresie BHP dotyczyły szczególnie zatrudnienia pracowników oraz prowadzenia dokumentacji pracowniczej.

Wsparciem szkoleniowym zostało objętych:

  1. Pierwszy zjazd szkoleniowy – 20 osób, 13 organizacji
  2. Drugi zjazd szkoleniowy – 18 osób, 12 organizacji

Wsparciem doradczym zostało objętych 13 organizacji.

W obu szkoleniach wzięło udział 95% zgłoszonych osób.
Z racji krótkiego czasu realizacji projektu proces pisania projektów rozpoczął się w 10 organizacjach. Projekty zostaną złożone w momencie ogłoszenia konkursów.
W jednej organizacji z pomocą doradcy opracowano plan pracy organizacji na najbliższy czas.
Organizacje przygotowane są by uczestniczyć w konkursach grantowych jednak z procesu konsultacji wynika, że potrzebują one ciągle wsparcia przy pisaniu kolejnych projektów. Wiele osób z uczestniczących w projekcie swoją pracę zawodową ma uzależnioną od wygranych konkursów więc istnieje duże prawdopodobieństwo, że będą wkładały maksimum wysiłku w projektowanie działań.

images/partners/fio

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno‑Gospodarczych
im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie

ul. Mostowa 12D
16-300 Augustów
Polska

+48 87 643 01 00
sisg@sisg.org.pl

NIP: 846-12-81-768
REGON: 790258459
KRS: 0000068220

Konto: BNP Paribas S.A. O/Augustów
66 2030 0045 1110 0000 0428 1370


Polecane strony: