ul. Mostowa 12D, 16-300 Augustów

Nowy Wymiar Rodziny

Data trwania projektu: 2007.11 - 2007.12

Projekt miał na celu propagowanie pozytywnych wzorców życia rodzinnego.

Projekt finansowany z Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Warsztaty realizowano dwiema równoległymi ścieżkami. Dwie grupy – rodziców („Szkoła dla rodziców”) i nauczycieli. Grupy pracowały metodą opisaną w książce „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały i jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły” autorstwa Mazlish Elaine,  Faber Adele.   

Trening oparty na tej książce wyraźnie procentuje zdrowszymi i pełniejszymi relacjami w rodzinie, która rzadko jest wspierana w swojej funkcji wychowawczej. Rodzice uzyskali informacje na temat pomocy dziecku w przejściu przez trudny okres dojrzewania oraz zapoznali się z psychologicznymi etapami i prawidłowościami okresu adolescencji. Następnie panie psycholog nauczały rozpoznawania i nazywania emocji, wyznaczania granic, karania i nagradzania oraz podejmowania odpowiedzialności przez dziecko. Cały cykl warsztatów z psychologiem doprowadził do deklarowanego przez beneficjentów zwiększenia poziomu zrozumienia wobec poczynań drugiego człowieka, a co za tym idzie, wzrostu akceptacji, tolerancji. Uczestnicy zwiększyli dzięki temu poczucie własnej wartości oraz odnotowali podniesienie poziomu wiary we własne możliwości. Wielu z nich stwierdziło, że to czego się nauczyło na warsztatach już w trakcie szkolenia okazało się przydatne w domu i w pracy zawodowej. Wobec załamania modelu rodziny, w której małżonkowie, potem rodzice i dzieci ze sobą rozmawiają, pojawia się jedynie krótka wymiana zdań między jednym a drugim programem telewizyjnym, jedną a drugą pracą zawodową, lub rozrywką przed komputerem. Dodatkowo ci rodzice, którzy mieli taką potrzebę,  skorzystali z indywidualnych spotkań z psychologiem. Istotnym rezultatem projektu NWR jest to, że powstała i nadal będzie funkcjonować ogólnie dostępna biblioteczka składająca się z pozycji dotyczących rodziny, wychowania i relacji.

Pomimo tego, że rodzice oraz nauczyciele to trudna grupa beneficjentów, gdyż są to osoby czynne zawodowo oraz zaangażowane w zajęcia domowe i dlatego nie łatwo znaleźć im czas na szkolenia, zaangażowały się bardzo w udział w projekcie. Podobnie jak podczas realizacji projektu „Powrót do podstaw – propagowanie pozytywnych postaw życia rodzinnego” (FIO 2006) pracowaliśmy na rzecz rodziny by przyczynić się do wychowania dojrzałych społecznie i emocjonalnie młodych ludzi.

W ramach projektu przeprowadzono szkolenia dla wychowawców, pedagogów, rodziców, łącznie dla 30 osób. Zrealizowano 8 spotkań warsztatowych dla rodziców (łącznie 30 godzin) oraz 7 spotkań dla nauczycieli (łącznie 30 godzin). Odbyło się 15 godzin indywidualnych konsultacji dla rodziców i wychowawców w szkołach na ich zgłoszone zapotrzebowanie. 

Przygotowano do druku 20 artykułów po 300 egzemplarzy artykułów na temat wychowania.
Powstała biblioteczka na temat rodziny, wychowania, relacji międzyludzkich złożonych 50 egzemplarzy książek, oprócz tych, które rozdano dla uczestników warsztatów, jako pomoce do zajęć.

Projekt powstał jako wynik obserwacji i doświadczeń związanych z rodziną, z których to wynikało, iż istnienie ogromne zapotrzebowanie na wsparcie podstawowej funkcji rodziny, jaką jest wychowanie. Celem działań realizowanych w trakcie projektu było propagowanie pozytywnych wzorców funkcjonowania rodziny. Beneficjentami w projekcie byli rodzice dzieci ze szkół gimnazjalnych oraz nauczyciele, wychowawcy i pedagodzy szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Praca z różnymi beneficjentami (nauczyciele, rodzice) była zaprogramowana na wspieranie rodziców w ich funkcji wychowawczej nie zaś jej odbierania i przekazywania szkole. Cel został osiągnięty dzięki ukazywaniu pozytywnych wzorców wychowania przez: publikowanie artykułów (napisanych w ramach poprzedniej edycji FIO) na temat wychowania w gazetkach parafialnych lub w innej formie dystrybucji przekazywane dla rodziców.

Szczególną uwagę zwróciliśmy na realizację cyklu zajęć warsztatowych dla rodziców oraz szkoleń dla wychowawców i pedagogów szkolnych. Wszystkie one, podobnie jak indywidualne spotkania dla rodziców i wychowawców, zostały przeprowadzone przez dwóch psychologów.

images/partners/fio

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno‑Gospodarczych
im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie

ul. Mostowa 12D
16-300 Augustów
Polska

+48 87 643 01 00
sisg@sisg.org.pl

NIP: 846-12-81-768
REGON: 790258459
KRS: 0000068220

Konto: BNP Paribas S.A. O/Augustów
66 2030 0045 1110 0000 0428 1370


Polecane strony: