ul. Mostowa 12D, 16-300 Augustów

Ośrodek Wsparcia – Kurianka

Data trwania projektu: 2011.09.01 - 2013.08.31

Ruszył projekt pn. „Ośrodek Wsparcia – Kurianka współfinansowany ze środków unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. Poddziałanie 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna  osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno–Gospodarczych im Króla Zygmunta Augusta w Augustowie w okresie od 01.09.2011 r. do 31.08.2013 r.

Cel główny projektu :Stworzenie możliwości rozwoju i rehabilitacji społecznej i zawodowej dla 15 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi – zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących gminę Lipsk i gminę Płaska.

Do realizacji celu głównego przyczynią się cele  szczegółowe:

  • włączenie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin w aktywne życie społeczności lokalnej
  • zwiększenie zaradności osobistej i samodzielności życiowej osób niepełnosprawnych
  • rozwijanie umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym
  • usprawnianie organizmu i zmniejszanie pogłębianiu się dysfunkcji
  • utworzenie stałej formy wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi w środowisku wiejskim Gminy Lipsk i Płaska

Zapraszamy na strone powstałą w ramach projektu www.ors.sisg.org.pl


Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno‑Gospodarczych
im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie

ul. Mostowa 12D
16-300 Augustów
Polska

+48 87 643 01 00
sisg@sisg.org.pl

NIP: 846-12-81-768
REGON: 790258459
KRS: 0000068220

Konto: BNP Paribas S.A. O/Augustów
66 2030 0045 1110 0000 0428 1370


Polecane strony: