ul. Mostowa 12D, 16-300 Augustów

Niezależne życie w modelowym rozwiązaniu

Data trwania projektu: 2023.09.15 - 2023.12.31

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. króla Zygmunta Augusta w Augustowie realizuje zadanie publiczne pod tytułem: „Niezależne życie w modelowym rozwiązaniu”. Zadanie realizowane jest na podstawie umowy zawartej z Województwem Podlaskim, w imieniu którego działa Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku.

Cele projektu:

Celem projektu jest wspieranie w zakresie usamodzielnienia osób z niepełnosprawnościami, w tym z niepełnosprawnością intelektualną w zakresie nabywania umiejętności umożliwiających samodzielne życie oraz zwiększenie samodzielności i zaradności osobistej oraz przestrzeni niezależnego życia osób z niepełnosprawnością w sferze poznawczej.

Projekt zakłada kontynuowanie działań z zakresu usamodzielnienia osób z niepełnosprawnością w trzech mieszkaniach wspomaganych, które powstały w ramach projektu pn. „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań” w partnerstwie z naszą organizacją w ramach działania 2.8 POWER, w trakcie którego stworzono model mieszkalnictwa wspomaganego skierowany do osób z niepełnosprawnością intelektualną.


Miejsce realizacji zadania:

Działania z zakresu nabywania, rozwijania i podtrzymywania umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych w ramach zadania będą realizowane na terenie powiatu augustowskiego oraz sokólskiego: w Augustowie, Kuriance i Różanymstoku, w wyremontowanych i przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością lokalach mieszkalnych przeznaczonych na mieszkania wspomagane na podstawie umów użyczenia i porozumień z gminami.

Grupa docelowa:

Projekt skierowany jest do osób dorosłych (powyżej 18 r.ż.), posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze szczególnym uwzględnieniem niepełnosprawności intelektualnej.
Grupę docelową projektu stanowić będzie 6 osób z niepełnosprawnością, w tym z niepełnosprawnością w sferze poznawczej. Są to osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, umiarkowanym, incydentalnie lekkim.

Planowane efekty:

Bezpośrednim efektem realizacji projektu na rzecz uczestników zadania jest:

 • 530 godzin treningów samodzielności,
 • 3,5 miesięcy treningów kulinarnych w ramach kształcenia samodzielności,
 • 10 godzin wsparcia specjalisty dietetyka.

U osób objętych tym projektem, w zależności od wieku oraz specyfiki zaburzeń zakładana jest poprawa
funkcjonowania w różnych zakresach rozwoju psychoruchowego, a w szczególności w sferze
samodzielności i komunikacji z otoczeniem. Osoby z niepełnosprawnością nabędą konkretne umiejętności w zakresach:

 • podniesienie poziomu samodzielności,
 • zapewnienie wsparcia wzmacniającego kompetencje społeczne,
 • podniesienie umiejętności i odpowiedzialności za zabezpieczanie swoich potrzeb mieszkaniowych,
  rodzinnych i zawodowych umożliwiających samodzielne życie w społeczeństwie,
 • wyrównywanie deficytów rozwojowych czyli nabywanie umiejętności w wybranych sferach
  rozwoju psychomotorycznego,
 • stopniowe likwidowanie zaburzeń zmysłów zwiększające komfort psychofizyczny i minimalizujące
  cierpienie fizyczne.

Wartość zadania: 32 000,00 PLN

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno‑Gospodarczych
im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie

ul. Mostowa 12D
16-300 Augustów
Polska

+48 87 643 01 00
sisg@sisg.org.pl

NIP: 846-12-81-768
REGON: 790258459
KRS: 0000068220

Konto: BNP Paribas S.A. O/Augustów
66 2030 0045 1110 0000 0428 1370


Polecane strony: