ul. Mostowa 12D, 16-300 Augustów

Centrum Integracji Społecznej – pomysł na trudne czasy

Data trwania projektu: 2010.02.01 - 2011.08.31

Od 01.02.2010 Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Z. Augusta z Augustowa w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Adelfi z Ełku oraz Urzędem Miasta w Ełku rozpoczęło realizację projektu „Centrum Integracji Społecznej – pomysł na trudne czasy”. Projekt otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej. Realizacja projektu potrwa do 31.08.2011.

Celem głównym projektu jest zaktywizowanie społeczne i zawodowe 20-tu kobiet i 5-ciu mężczyzn (w tym min. 50% w wieku 45+) z powiatu ełckiego zagrożonych wykluczeniem społecznym. Cel główny ma być osiągnięty poprzez cele szczegółowe, czyli:

  • wypracowanie modelu działalności, współpracy i wsparcia na rzecz prowadzenia Centrum Integracji Społecznej po zakończeniu finansowania z POKL oraz wprowadzenie tego modelu w ostatnim etapie realizacji projektu
  • objęcie uczestników aktywizacją społeczno-zawodową w Centrum Integracji Społecznej
  • pomoc w tworzeniu spółdzielni socjalnych lub innej aktywności zawodowej uczestnikom CIS.

W ramach zadań składających się na realizację projektu do końca kwietnia 2010, zostanie złożony wniosek o Status CIS do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

W kwietniu rozpoczną się konsultacje z przedstawicielami instytucji i organizacji, które mogą kierować uczestników do CIS. Wyłoniony zostanie zespół 5-ciu ekspertów, który wraz z przedstawicielami instytucji otoczenia społecznego (od 5-ciu do 15-tu osób) ma wypracować model działania CIS tak, aby po zakończeniu projektu mógł płynnie przejść w samofinansowanie bez wsparcia POKL. Projekt przewiduje wizytę studyjną zespołu ekspertów w istniejącym CIS w Polsce.

Rekrutacja uczestników CIS, zgodnie z Ustawą o zatrudnieniu socjalnym z 13 czerwca 2003 r. prowadzona będzie przy pomocy instytucji otoczenia społecznego. Mogą to być: zakłady lecznictwa odwykowego, powiatowe centrum pomocy rodzinie, powiatowy urząd pracy, ośrodki pomocy społecznej, organizacje pozarządowe, kluby integracji społecznej i inne instytucje działające na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Potencjalny uczestnik będzie mógł również zgłosić się sam.

Nabór grupy docelowej odbędzie się w lipcu 2010, a informacja o nim znajdzie się m.in. na stronie internetowej CIS i podmiotów działających w partnerstwie. Szczegółowe informacje o miejscu przyjmowania zgłoszeń, regulaminie rekrutacji i innych istotnych warunkach zostaną zamieszczone na stronie internetowej CIS.


Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno‑Gospodarczych
im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie

ul. Mostowa 12D
16-300 Augustów
Polska

+48 87 643 01 00
sisg@sisg.org.pl

NIP: 846-12-81-768
REGON: 790258459
KRS: 0000068220

Konto: BNP Paribas S.A. O/Augustów
66 2030 0045 1110 0000 0428 1370


Polecane strony: