ul. Mostowa 12D, 16-300 Augustów

Jestem Inny…?

Data trwania projektu: 2008.08 - 2008.10

Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność” w ramach priorytetu: inicjatywy dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność dofinansowany jest z Departamentu ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Celem projektu strategicznym jest zwiększenie poziomu akceptacji osób z zaburzeniami psychicznymi wśród mieszkańców wsi, ze szczególnym uwzględnieniem gminy Lipsk, zmiana stereotypów postrzegania osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Cele szczegółowe:

  1. Pokazanie społeczności lokalnej, iż wartość i godność człowieka nie zależy od jego kondycji lub ograniczeń intelektualnych i fizycznych. Wzrost poszanowania odrębności każdego człowieka i szacunku dla innych.
  2. Praktyczne ukazanie potencjałów i możliwości  twórczych osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez zajęcia praktyczne w pracowniach rękodzieła, wystawę, koncert, a także spotkania psychologa z rodzicami.
  3. Włączenie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin w aktywne życie społeczności lokalnej poprzez pracownie, spotkania integracyjne oraz publiczne pokazywanie ich dorobku twórczego.
  4. Aktywizacja społeczna osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin, „wyciagnięcie ich z domów”, a poprzez to przygotowanie „gruntu” pod stały ośrodek rehabilitacyjny dla mieszkańców terenów wiejskich. Pracownie powstałe w tym projekcie będą pierwszym elementem ośrodka, który będzie szansą na rozwój osób wykluczonych społecznie.
  5. Dostarczenie rodzinom praktycznej wiedzy psychologicznej na temat możliwości rozwoju, kształcenia i aktywizacji zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zakres działań w projekcie obejmuje teren gminy Lipsk i okolicznych miejscowości.

Grupa docelowa charakteryzuje się  niepełnosprawnością intelektualną, bądź fizyczną, w wieku powyżej 16 roku życia zamieszkujących w rodzinach na terenie wsi i okolic Kurhanki, gminy Lipsk, powiatu augustowskiego, województwa podlaskiego. Jest to grupa 25 osób, są to osoby bezrobotne, wycofane społecznie ze względu na niepełnosprawność.

W ramach projektu powstała pracownia rękodzieła, zajęcia miały charakter warsztatów twórczych, opartych na realizacji rozwoju ukrytych zdolności plastycznych i rękodzieła artystycznego osób niepełnosprawnych pod okiem instruktorów, techniki plastyczne i rękodzielnicze: haft, tkactwo, batik, plastyka (malarstwo, sztuka zdobnicza), rzeźba i fotografia w formie dziennych zajęć warsztatowych. W celu lepszego rozeznania świadomości twórczej uczestników odbyły się wyjazdy do Ośrodków Kultury do Torunia. W ramach projektu powstała pracownia batiku, która również jest jednym z pierwszych elementów ośrodka rehabilitacji.

Zorganizowane zostały zajęcia z psychologiem dla rodziców osób uczestniczących w warsztatach, których celem było dostarczenie wiedzy na temat możliwości rozwoju, edukacji, a także sposobów codziennego postępowania z osobą zaburzoną psychicznie. Po zakończeniu zajęć warsztatowych zorganizowany został FESTYN KOCHAJ ŻYCIE, w ramach którego pokazane zostały prace uczestników (wernisaż), wystawa zdjęć wykonanych podczas zajęć fotograficznych. W festynie udział wzięło duże grono osób niepełnosprawnych, rodzin, mieszkańców gminy, władz samorządowych, młodzieży. Ta forma aktywizacji osób niepełnosprawnych na terenie gminy Lipsk była innowacyjna. Przeprowadzone działania przyniosły oczekiwane rezultaty, a założone cele zostały osiągnięte.


Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno‑Gospodarczych
im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie

ul. Mostowa 12D
16-300 Augustów
Polska

+48 87 643 01 00
sisg@sisg.org.pl

NIP: 846-12-81-768
REGON: 790258459
KRS: 0000068220

Konto: BNP Paribas S.A. O/Augustów
66 2030 0045 1110 0000 0428 1370


Polecane strony: