ul. Mostowa 12D, 16-300 Augustów

Podlaski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

O projekcie

Geneza projektu „Podlaski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” wywodzi się z doświadczeń zebranych podczas realizacji szeregu projektów w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Analiza charakterystyki województwa podlaskiego pod względem aktywności w zakresie ekonomii społecznej pokazała ogromną konieczność interwencji w tych obszarach.

Celem projektu jest promocja oraz wzmacnianie podmiotów wspierających i realizujących usługi w zakresie ekonomii społecznej oraz budowanie otoczenia sprzyjającego ich rozwojowi.

Celami szczegółowymi projektu są:

  • ułatwienie dostępu do rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym
  • rozwijanie instytucji ekonomii społecznej
  • eliminowanie barier (organizacyjnych, prawnych, psychologicznych), na jakie napotykają osoby zagrożone wykluczeniem społecznym
  • promocja instrumentów aktywnej integracji
  • tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi adaptacyjnych form zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej – dostarczenie wiedzy i doświadczenia w zakresie zasad prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej
  • promocja dobrych praktyk w obszarze ekonomii społecznej.

Projekt skierowany jest do: podmiotów sektora ekonomii społecznej, instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej, a także do osób fizycznych zagrożonych wykluczeniem społecznym zamierzających podjąć działalność w obszarze ekonomii społecznej.

W projekcie przewidziane są: cykle szkoleniowe dla kierownictwa i pracowników powiatowych urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych i osób fizycznych. Osoby indywidualne oraz instytucje zainteresowane podjęciem działalności w obszarze pomocy społecznej mogą korzystać z usług punktu informacyjnego działającego w siedzibie ośrodka oraz z pomocy indywidualnego doradcy.

W trakcie trwania projektu realizowana jest akcja promocyjna na rzecz upowszechniania wiedzy z zakresu ekonomii społecznej.

Krzysztof Anuszkiewicz i Grzegorz Stachurski, Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno- Gospodarczych w Augustowie- goście Radia 5

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno‑Gospodarczych
im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie

ul. Mostowa 12D
16-300 Augustów
Polska

+48 87 643 01 00
sisg@sisg.org.pl

NIP: 846-12-81-768
REGON: 790258459
KRS: 0000068220

Konto: BNP Paribas S.A. O/Augustów
66 2030 0045 1110 0000 0428 1370


Polecane strony: