ul. Mostowa 12D, 16-300 Augustów

Ośrodek Rehabilitacyjno-Szkoleniowy w Kuriance – przygotowanie trwałych struktur

Założenia ogólne

Nasze Stowarzyszenie pracując na rzecz niepełnosprawnych z okolic Lipska dotarło do ponad 40 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz wielu osób z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z czego w 2006 roku 20 osób wyraziło zainteresowanie udziałem w Warsztacie Terapii Zajęciowej. Wymagało to ogromnej pracy by wydobyć ich z czterech ścian ich domów. Wielu z nich pomogliśmy w uzyskaniu orzeczenia o niepełnosprawności, wielu zaangażowaliśmy w różne działania społeczne (warsztaty rękodzieła, warsztaty komputerowe, inną działania społeczne). Ubiegaliśmy się o utworzenie WTZ w Kuriance w budynku po byłej szkole. Działanie nie doszło do skutku z powodu braku niezbędnych remontów. W marcu 2008 otrzymaliśmy propozycję, od nowych władz Gminy Lipsk na realizacje działań na rzecz osób niepełnosprawnych w byłej szkole w Kuriance. Od maja 2008 rozpoczęliśmy realizację projektów aktywizujących osoby niepełnosprawne realizując różne działania. Warsztaty psychologiczne, rękodzieła, terapeutyczne. W miarę możliwości remontujemy budynek i dążymy do zbudowania trwałych struktur mających na celu ustabilizowanie działań aktywizujących osoby niepełnosprawne w tym szczególnie chore psychicznie. Obecnie działalność uzależniona jest od pozyskanych projektów, które niestety mają swój początek i koniec co powoduje zagrożenie braku stabilności rehabilitacji dla naszych uczestników. Gdyby teraz doszło do przerwania zajęć uczestnicy straciliby zapał, nadzieję i jeszcze trudniej byłoby ich wyciągnąć do życia społecznego. Dlatego konieczne są stałe struktury umożliwiające ciągłą rehabilitację, zmierzającą do zatrudnienia naszych uczestników.

W gminie Lipsk i okolicznych gminach powiatu augustowskiego oprócz osłonowych działań wsparcia finansowego ośrodków pomocy społecznej nie ma żadnych działań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych. Nasze Stowarzyszenie we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Augustowie przy wsparciu POKL chce realizować integrację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych i w przemyślany sposób zaplanować trwałe struktury organizacyjne Ośrodka Rehabilitacyjno-Szkoleniowego będącego podmiotem ekonomii społecznej.

Celem projektu jest:

  • Wsparcie rozwoju osób z niepełnosprawnością umysłową oraz chorujących psychicznie, zapobieganie pogłębianiu się ich niepełnosprawności, a także włączenie ich w życie społeczne i zawodowe.

Cele szczegółowe

  • Opracowanie koncepcji merytorycznej i finansowej Ośrodka Rehabilitacyjno-Szkoleniowego w Kuriance, którego celem będzie aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych w tym z zaburzeniami psychicznymi z terenów wiejskich naszego powiatu.
  • Wzrost umiejętności i kompetencji społecznych 40 osób z zaburzeniami psychicznymi,
  • diagnoza ich predyspozycji oraz wzrost umiejętności i kwalifikacji zawodowych poprzez zajęcia w ramach pracowni umiejętności zawodowych
  • wykonanie remontu, pielęgnacji zieleni, wyposażenie w meble Ośrodka. Prace wykonają sami uczestnicy w ramach przygotowania zawodowego
  • utworzenie możliwości zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych w Ośrodku.

Zgodność celu z dokumentami PO KL i innymi dokumentami strategicznymi Cele naszego projektu wpisują się w pełni w Cel strategiczny drugi PO KL to jest „Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego” a także prowadzi do realizacji celu pierwszego PO KL „Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo”.

Cel naszego projektu wpisuje się również w Strategię rozwiązywania problemów społecznych dla powiatu augustowskiego na lata 2006 – 2016 a szczególnie w Cel strategiczny 4.1.: Umożliwienie osobom niepełnosprawnym pełnego udziału w życiu społecznym.Więcej można dowiedzieć się na stronie


Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno‑Gospodarczych
im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie

ul. Mostowa 12D
16-300 Augustów
Polska

+48 87 643 01 00
sisg@sisg.org.pl

NIP: 846-12-81-768
REGON: 790258459
KRS: 0000068220

Konto: BNP Paribas S.A. O/Augustów
66 2030 0045 1110 0000 0428 1370


Polecane strony: