ul. Mostowa 12D, 16-300 Augustów

Społeczeństwo obywatelskie – świadome społeczeństwo

Założenia ogólne

Projekt kierowany jest do społeczeństwa powiatów północnowschodniej Polski, w których nie jest prowadzone doradztwo prawne i obywatelskie w nieodpłatnej formie, co dla wielu osób rekrutujących się z nisko uposażonych warstw społecznych bardzo utrudnia, a czasem uniemożliwia korzystanie z doradztwa prawniczego. Ponadto obserwuje się niską świadomość przysługujących praw oraz możliwości i umiejętności korzystania z nich, szczególnie wśród osób nisko wykształconych, z terenów wiejskich i środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym bądź wykluczonych społecznie.

W przeprowadzonych badaniach ankietowych subiektywnej oceny respondentów (z terenów objetych projektem) ze znajomości przysługujących im praw tylko 4% deklarowało ich znajomość na poziomie zadowalającym, a 6 % deklarowało wiedzę o możliwościach skorzystania z bezpłatnego doradztwa prawnego i obywatelskiego. Wdrożenie projektu przyczyni się do poprawy sytuacji w zakresie zwiększenia dostępu do poradnictwa prawnego i obywatelskiego, promocji i informacji o tychże usługach oraz upowszechnienia wiedzy z dziedzin, jakie obejmuje zakres doradztwa.Więcej można dowiedzieć się na stronie poradnictwo.sisg.org.pl


Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno‑Gospodarczych
im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie

ul. Mostowa 12D
16-300 Augustów
Polska

+48 87 643 01 00
sisg@sisg.org.pl

NIP: 846-12-81-768
REGON: 790258459
KRS: 0000068220

Konto: BNP Paribas S.A. O/Augustów
66 2030 0045 1110 0000 0428 1370


Polecane strony: