ul. Mostowa 12D, 16-300 Augustów

Partner III

Data trwania projektu: 2008.01 - 2008.12

Zadanie „Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi wraz ze wsparciem szkoleniowo – warsztatowym kadry pracującej z osobami niepełnosprawnymi na terenie powiatu augustowskiego” dofinansowane jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach modułu A programu pn. „PARTNER III – wsparcie zadań i projektów realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe”.

Głównym celem zadania jest wsparcie rozwoju osób z zaburzeniami psychicznymi, zapobieganie pogłębieniu się ich niepełnosprawności, a także włączenie ich w życie społeczne i zawodowe. Cel ten jest realizowany poprzez:

  • grupowe oraz indywidualne
  • stymulację zaburzonych funkcji organizmu
  • rehabilitację społeczną, fizyczną i psychiczną
  • ograniczanie deficytów rozwojowych, a rozwijanie potencjału umysłowego, społecznego, emocjonalnego osób z niższą sprawnością umysłową
  • rehabilitację zawodową, naukę umiejętności zawodowych oraz wykonywanie pracy na otwartym rynku pracy

Drugim celem jest podniesienie poziomu umiejętności i dostarczenie fachowej wiedzy osobom pracującym z osobami niepełnosprawnymi w różnych instytucjach powiatu augustowskiego.

>W ramach projektu przewidziana jest organizacja i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie. Program PARTNER III  ma na celu podnoszenie umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji, a także wprowadzanie i doskonalenie stosowania nowych metod rehabilitacji społecznej i zawodowej. Prowadzone są grupowe i indywidualne zajęcia, które mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych, usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach.

Zadanie polega na utworzeniu stałej możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi. Działania prowadzone w ramach programu mają charakter lokalny. Zadanie realizowane jest w województwo podlaskie, powiat augustowski: w Augustowie – gdzie utworzony będzie ośrodek aktywizacji zawodowej dla osób chorujących psychicznie oraz w Kuriance k/Lipska, w której docelowo powstanie Ośrodek Rehabilitacyjno-Szkoleniowy. W tym celu utworzone zostaną w Augustowie pracownie: kulinarno-gastronomiczna, rękodzieła oraz informatyczno-poligraficzna. Pracownie służyć będą włączaniu osób z zaburzeniami psychicznymi do pełnienia ról społecznych, a zwłaszcza zawodowych. Beneficjenci uczestniczyć będą w zajęciach nauki zawodu  w zakresie: gastronomii, cateringu, małej poligrafii, wytwarzania wyrobów rękodzielniczych. Pełen cykl aktywizacji składać się będzie z trzech etapów:

  1. Bloku treningów psychologicznych, motywacyjnych, z doradcą zawodowym i z konsultacjami indywidualnymi,
  2. Blok przysposobienia zawodowego w pracowniach
  3. Praktyki lub zatrudnienia w firmie społecznej w ramach stowarzyszenia lub u lokalnych pracodawców.

Po odpowiednim rozpoznaniu umiejętności i predyspozycji zawodowych, przeszkoleniu w pracowni, beneficjenci będą wdrażani do pracy na otwartym rynku  – poprzez zatrudnienie u innych pracodawców lub poprzez wykonywanie usług i sprzedaż produktów w ramach stowarzyszenia – przy obsłudze szkoleń wykonywanych przez stowarzyszenie lub na zlecenie innych podmiotów. W Augustowie powstanie pracownia kulinarno-gastronomiczna, pracownia rękodzieła i małej poligrafii. Podobne pracownie powstaną również w budynku byłej szkoły w Kuriance koło Lipska. W Augustowie odbywać się będą szkolenia i konferencje dla kadry pracującej z osobami z zaburzeniami psychicznymi.

W ramach realizacji zadania odbywać się będą zajęcia grupowe z psychologiem, doradcą zawodowym, w celu zwiększenia motywacji do działania oraz rozpoznania predyspozycji i umiejętności zawodowych. Kolejnym krokiem będzie nauka umiejętności zawodowych w pracowni, następnie wykonywanie konkretnych czynności przy obsłudze projektów i szkoleń realizowanych przez stowarzyszenie, a następnie realizacja na zewnątrz usług lub sprzedaż wyrobów.

Beneficjentami ostatecznymi zadania są osoby chorujące psychicznie, po kryzysach psychicznych, osoby niepełnosprawne intelektualnie, z terenów wiejskich gminy Lipsk, które są pozbawione jakiegokolwiek wsparcia i możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz osoby pracujące zawodowo z osobami z zaburzeniami psychicznymi.

Zapraszamy na szkolenie Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi. Wybrane zagadnienia i przykłady treningu

Zadanie jest realizowane jest w ramach modułu A programu PARTNER III
współfinansowane przez
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno‑Gospodarczych
im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie

ul. Mostowa 12D
16-300 Augustów
Polska

+48 87 643 01 00
sisg@sisg.org.pl

NIP: 846-12-81-768
REGON: 790258459
KRS: 0000068220

Konto: BNP Paribas S.A. O/Augustów
66 2030 0045 1110 0000 0428 1370


Polecane strony: