ul. Mostowa 12D, 16-300 Augustów

Zdrowy to zdolny do miłości i pracy

Data trwania projektu: 2008.07 - 2008.12

Współfinansowany z Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Projekt ma na celu umożliwienie trwałej integracji społecznej poprzez wsparcie osób niepełnosprawnych, szczególnie chorujących psychicznie w wejściu na rynek pracy i utrzymaniu w zatrudnieniu oraz dostarczenie profesjonalnej wiedzy pracownikom organizacji o placówek działających na rzecz osób niepełnosprawnych, a także zwiększenie akceptacji społecznej dla zatrudniania osób chorujących psychicznie.

Beneficjentami projektu są:

  1. Osoby niepełnosprawne, ze szczególnym uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi z terenów wiejskich, głównie gminy Lipsk z powiatu augustowskiego – w większości dotychczas niekorzystające  z żadnych form aktywizacji oraz osoby niepełnosprawne po kryzysach psychicznych, które odbywają przygotowanie zawodowe w Stowarzyszeniu i przeszli różne formy aktywizacji społecznej i zawodowej
  2. Pracownicy organizacji i instytucji, głównie powiatu augustowskiego, zawodowo pracujący z osobami niepełnosprawnymi, w tym chorującymi psychicznie
  3. Przedstawiciele innych instytucji lokalnych, samorządów, szkół, parafii, organizacji społecznych, firm szkoleniowych

Celem projektu jest integracja społeczna i zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi powiatu augustowskiego. Realizacja działań zakłada również inne cele szczegółowe: utworzenie stałej możliwości rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie wiejskim gminy Lipsk dla 15 osób, utworzenie mechanizmów wsparcia i rozwoju zawodowego dla 7 osób chorujących psychicznie, które podejmują pracę, utworzenie możliwości uzupełniania wiedzy na profesjonalnym poziomie wśród kadry (30 osób) instytucji pomocowych z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób chorujących psychicznie, promocja dobrych praktyk w tej dziedzinie, wzrost akceptacji społecznej w środowisku lokalnym, co do możliwości i celowości tworzenia miejsc pracy osób z zaburzeniami psychicznymi, poprzez pokazanie dobrych praktyk zatrudnienia 200 osobom z różnych instytucji i środowisk lokalnych.

Cele projektu będą realizowane poprzez działania:

I. WYCHODZIMY Z DOMU. Integracja i aktywizacja społeczna osób z zaburzeniami psychicznymi z terenów wiejskich, głównie gminy Lipsk

II. DOSKONALIMY UMIEJĘTNOSCI ZAWODOWE I POKAZUJEMY INNYM, ZE TEŻ MOGĄ. Przygotowanie zawodowe osób po kryzysach psychicznych i promocja ekonomii społecznej w środowisku lokalnym

III. OD ZROZUMIENIA DO ZATRUDNIENIA. Szkolenia z profesjonalnej wiedzy z zakresu kontaktu z osobami chorującymi psychicznie oraz promujące dobre praktyki z zakresu zatrudniania osób po kryzysach psychicznych.

Zapraszamy na szkolenie Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi. Wybrane zagadnienia i przykłady treningu

Projekt jest współfinansowany ze środków Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich


Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno‑Gospodarczych
im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie

ul. Mostowa 12D
16-300 Augustów
Polska

+48 87 643 01 00
sisg@sisg.org.pl

NIP: 846-12-81-768
REGON: 790258459
KRS: 0000068220

Konto: BNP Paribas S.A. O/Augustów
66 2030 0045 1110 0000 0428 1370


Polecane strony: