ul. Mostowa 12D, 16-300 Augustów

Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby Centrum Integracji Społecznej w Augustowie

Data trwania projektu: 2021.11.04 - 2023.03.29

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. króla Zygmunta Augusta w Augustowie zrealizowało projekt „Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby Centrum Integracji Społecznej w Augustowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII. INFRASTRUKTURA DLA USŁUG UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

Projekt został zrealizowany w ramach umowy nr UDA – RPPD.08.06.00-20-0578/21-00 zawartej dnia 04.11.2021r. Numer projektu: RPPD.08.06.00-20-0578/21.

Cele projektu:

  1. Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby Centrum Integracji Społecznej w Augustowie.
  2. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz zwiększenie liczby osób bezrobotnych korzystających z usług Centrum Integracji Społecznej prowadzonego przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie.

Planowane efekty:

  1. Zwiększenie liczby osób bezrobotnych korzystających z usług Centrum Integracji Społecznej prowadzonego przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie.

Wartość projektu: 1 078 742,80 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 479 276,48 PLN


Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno‑Gospodarczych
im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie

ul. Mostowa 12D
16-300 Augustów
Polska

+48 87 643 01 00
sisg@sisg.org.pl

NIP: 846-12-81-768
REGON: 790258459
KRS: 0000068220

Konto: BNP Paribas S.A. O/Augustów
66 2030 0045 1110 0000 0428 1370


Polecane strony: