ul. Mostowa 12D, 16-300 Augustów

W poszukiwaniu modelowych rozwiązań

Data trwania projektu: 2019.01.01 - 2023.09.30

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Augustowie realizuje projekt pn. „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań”. Jest to projekt partnerski, gdzie liderem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, zaś drugim partnerem jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Suwałkach. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Projekt dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.

Celem Projektu jest opracowanie modelowego rozwiązania/standardu z zakresu mieszkalnictwa wspomaganego skierowanego do osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym z zespołem Downa (ONI) oraz pilotażowe wdrożenie go w 5 jednostkach samorządu terytorialnego, a także upowszechnienie wypracowanych rozwiązań wśród przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i NGO z terenu Polski w zakresie stosowania opracowanego modelu.

Dofinansowanie projektu z UE: 8 545 129,98 zł

Dofinansowanie projektu z budżetu państwa: 1 593 847,22 zł

Data podpisania umowy: 10.12.2018 r.

Termin realizacji projektu: 01.01.2019 – 30.09.2023

Założeniem projektu jest opracowanie modelu/standardu funkcjonowania mieszkań wspomaganych, który ma przyczynić się do dobrej jakości usług realizowanych na rzecz ONI w najbliższym środowisku, zwłaszcza w następujących obszarach możliwości dostępu do pomocy osobistej, odpowiedniej opieki oraz treningu, poradnictwa i rewalidacji osobistej oraz innych usług świadczonych w społeczności lokalnej.

Z wypracowanego modelu będą mogły korzystać JST z całej Polski, co wpłynie na rozwój mieszkalnictwa wspomaganego na terenie kraju.

Mieszkania wspomagane realizowane są w następujących gminach: Miasto Augustów,  Gmina Lipsk, Gmina Dabrowa Białostocka, Gmina Filipów, Gmina Suwałki.

Opracowany „Model mieszkalnictwa wspomaganego skierowanego do osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym z zespołem Downa” wraz z rekomendacjami:


Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno‑Gospodarczych
im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie

ul. Mostowa 12D
16-300 Augustów
Polska

+48 87 643 01 00
sisg@sisg.org.pl

NIP: 846-12-81-768
REGON: 790258459
KRS: 0000068220

Konto: BNP Paribas S.A. O/Augustów
66 2030 0045 1110 0000 0428 1370


Polecane strony: