ul. Mostowa 12D, 16-300 Augustów

Wydłużenie naboru uczestnika do projektu pn. „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań” z terenu gminy miasta Augustów

17 sierpnia 2022, 16:00

Inne

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. króla Zygmunta Augusta w Augustowie informuje, że nabór uczestnika do projektu pn. „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań” z terenu gminy miasta Augustów zostaje przedłużony do dnia 26 sierpnia 2022r.

Celem naboru jest wyłonienie potencjalnego mieszkańca mieszkania wspomaganego. Mieszkanie zlokalizowane jest w Augustowie, w budynku położonym przy ul. Wojska Polskiego 7 i prowadzone jest w ramach realizacji projektu partnerskiego pn. „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań” – projekt konkursowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Projekt ma na celu wypracowanie modelowych rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z niepełnosprawnością intelektualną, w tym z zespołem Downa (ONI), zgodnie z zasadami deinstytucjonalizacji usług.

Oferta skierowana jest wyłącznie do osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym z zespołem Downa, które spełniają poniższe warunki:

  • są pełnoletnie,
  • mieszkają na terenie gminy,
  • posiadają ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności intelektualnej lub/i z zespołem Downa (pierwszeństwo przyjęcia),
  • posiadają możliwość i motywację do podjęcia prób usamodzielnienia, wypełniania ról społecznych oraz podtrzymywania proponowanego, adekwatnego do potrzeb, procesu rehabilitacji społecznej i/lub zawodowej.

Do mieszkania wspomaganego w Augustowie zostanie przyjęta 1 osoba, spełniająca warunki rekrutacji. Przyjętej osobie zapewnione zostanie kompleksowe, zindywidualizowane wsparcie wysoko wykwalifikowanych specjalistów w zależności od potrzeb użytkownika mieszkania w celu osiągnięcia poziomu funkcjonowania niezbędnego do samodzielnego, niezależnego życia.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o wypełnienie i dostarczenie następujących dokumentów:

– Załącznik nr 1 – formularz zgłoszeniowy, 

– Załącznik nr 2 – zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku chorób zakaźnych oraz o występujących schorzeniach współistniejących, które stanowiłyby przeciwwskazanie do mieszkania grupowego, a także o występujących problemach lokomocyjnych,

– orzeczenie o stopniu niepełnosprawności intelektualnej lub/i z zespołem Downa.

Dokumenty do pobrania znajdują się pod ogłoszeniem lub można je pobrać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Augustowie, przy ul. Młyńskiej 35 oraz w Biurze  Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. króla Zygmunta Augusta w Augustowie przy ul. Wojska Polskiego 5/1.

Dokumenty należy złożyć osobiście w biurze Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. króla Zygmunta Augusta w Augustowie, 16-300 Augustów, ul. Wojska Polskiego 5/1,  w godz. 8.00 – 16.00, przesłać drogą pocztową na powyższy adres lub drogą mailową na adres sisg@sisg.org.pl w terminie do 26.08.2022 r.

Decyzja o zakwalifikowaniu uczestnika do projektu zostanie ogłoszona do dnia 31.08.2022r. Osoby kwalifikujące się, ale nieprzyjęte z powodu braku miejsc, zostaną wpisane na listę oczekujących.

Wszelkich szczegółów dotyczących naboru uczestników do projektu udziela Rafał Średziński, tel. 692 394 183.

Przy wyborze kandydatów do udziału w projekcie zostanie zachowana zasada równości płci (kobiet i mężczyzn) oraz równości szans i niedyskryminacji.

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 – Zaświadczenie od lekarza rodzinnego

LIDER PROJEKTU
Województwo Podlaskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
ul. Kombatantów 7, 15-110 Białystok, tel. 85 744 72 72, fax 85 744 71 37, e-mail: rops-bialystok.pl, www.rops-bialystok.pl

Udział w projekcie „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach”

27 lipca 2022, 14:05

Inne

https://drive.google.com/file/d/13pIjOOhWcO2ba8Cuee_f3YLG7q2S7kjd/view?usp=sharing

W okresie od 08.06.2021 do 30.06.2022 Stowarzyszenie było uczestnikiem projektu

„Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach”

współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Nr Umowy z Instytucją Zarządzającą o dofinansowanie projektu:

UDA-RPPD.07.03.00-20-0023/19-00

 w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa VII  Poprawa Spójności Społecznej

Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego


Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno‑Gospodarczych
im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie

ul. Mostowa 12D
16-300 Augustów
Polska

+48 87 643 01 00
sisg@sisg.org.pl

NIP: 846-12-81-768
REGON: 790258459
KRS: 0000068220

Konto: BNP Paribas S.A. O/Augustów
66 2030 0045 1110 0000 0428 1370


Polecane strony: