ul. Mostowa 12D, 16-300 Augustów

Nabór uczestnika do projektu „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań” z terenu gminy Dąbrowa Białostocka

24 stycznia 2022, 16:41

Inne

Projekt konkursowy „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. króla Zygmunta Augusta w Augustowie, ogłasza nabór uczestników do realizacji projektu partnerskiego pn. „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań” – projekt konkursowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Celem projektu jest wypracowanie modelowych rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z niepełnosprawnością intelektualną, w tym z zespołem Downa (ONI), zgodnie z zasadami deinstytucjonalizacji usług.

Celem naboru jest wyłonienie potencjalnego mieszkańca mieszkania wspomaganego, które prowadzone jest przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. króla Zygmunta Augusta w Augustowie. Mieszkanie na terenie gminy Dąbrowa Białostocka zlokalizowane jest w budynku nr 4/1 w miejscowości Różanystok.

Oferta skierowana jest wyłącznie do osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym z zespołem Downa, które spełniają poniższe warunki:

 • są pełnoletnie,
 • mieszkają na terenie gminy,
 • posiadają ważne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności intelektualnej lub/i z zespołem Downa (pierwszeństwo przyjęcia),
 • osoby posiadające możliwość i motywację do podjęcia prób usamodzielnienia, wypełniania ról społecznych oraz podtrzymywania proponowanego, adekwatnego do potrzeb, procesu rehabilitacji społecznej i/lub zawodowej.

Do mieszkania wspomaganego w Różanymstoku może być przyjęta 1 osoba, spełniająca warunki rekrutacji. Przyjętej osobie zapewnione zostanie kompleksowe, zindywidualizowane wsparcie wysoko wykwalifikowanych specjalistów w zależności od potrzeb użytkownika mieszkania w celu osiągnięcia poziomu funkcjonowania niezbędnego do samodzielnego, niezależnego życia.

ZASADY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

1. Nabór zgłoszeń kandydatów trwa od 24.01.2022r. do 31.01.2022 r.

2. Rozmowy kwalifikacyjne w formie spotkań konsultacyjnych odbywać się będą na bieżąco w trakcie trwania rekrutacji w terminie do 31.01.2022 r. Kandydatowi podczas rozmowy kwalifikacyjnej powinna towarzyszyć osoba wspierająca, posiadająca istotne informacje o jego funkcjonowaniu (np. członek rodziny lub inna bliska osoba, opiekun prawny lub faktyczny).

3.Decyzja o zakwalifikowaniu uczestnika do projektu zostanie ogłoszona do dnia 04.02.2022r. (powiadomienie telefoniczne oraz pocztą). Osoby kwalifikujące się, ale nieprzyjęte z powodu braku miejsc, zostaną wpisane na listę oczekujących.

4. Podpisanie umowy (przed zamieszkaniem) pomiędzy przedstawicielami Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. króla Zygmunta Augusta w Augustowie i kandydatem zakwalifikowanym do projektu.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o wypełnienie i dostarczenie następujących dokumentów:

– Załącznik nr 1 – formularz zgłoszeniowy, 

– Załącznik nr 2 – zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku chorób zakaźnych oraz o występujących schorzeniach współistniejących, które stanowiłyby przeciwwskazanie do mieszkania grupowego, a także o występujących problemach lokomocyjnych,

– orzeczenie o stopniu niepełnosprawności intelektualnej lub/i z zespołem Downa.

Dokumenty do pobrania znajdują się pod ogłoszeniem lub można je pobrać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej, przy ul. Solidarności 1 oraz w Biurze  Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. króla Zygmunta Augusta w Augustowie przy ul. Wojska Polskiego 5/1.

Dokumenty należy złożyć osobiście w biurze Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. króla Zygmunta Augusta w Augustowie, 16-300 Augustów, ul. Wojska Polskiego 5/1,  w godz. 8.00 – 16.00, przesłać drogą pocztową na powyższy adres lub drogą mailową na adres sisg@sisg.org.pl w terminie do 31.01.2022 r.

Wszelkich szczegółów dotyczących naboru uczestników do projektu udziela Marcin Kruhlej, tel. 505 965 634.

Przy wyborze kandydatów do udziału w projekcie zostanie zachowana zasada równości płci (kobiet i mężczyzn) oraz równości szans i niedyskryminacji.

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 – Zaświadczenie od lekarza rodzinnego

LIDER PROJEKTU
Województwo Podlaskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
ul. Kombatantów 7, 15-110 Białystok, tel. 85 744 72 72, fax 85 744 71 37, e-mail: rops-bialystok.pl, www.rops-bialystok.pl


Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta/opiekuna

3 grudnia 2021, 18:10

Inne

Projekt konkursowy „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie ogłasza nabór na stanowisko asystenta/opiekuna osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym z zespołem Downa zamieszkujących mieszkanie wspomagane położone w miejscowości Różanystok 4/1, gmina Dąbrowa Białostocka

Stanowisko dofinansowane w ramach projektu partnerskiego pn. W poszukiwaniu modelowych rozwiązań realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

I. Wymagania kwalifikacyjne kandydatów i sposób ich udokumentowania:

 1. Wymagania niezbędne:
  • wykształcenie co najmniej średnie
  • minimum 6-miesięczne doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną
  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
  • brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie
  • brak przeciwskazań zdrowotnych do pracy na w/w stanowisku
 2. Preferowane cechy osobowości kandydata:
  • dyspozycyjność
  • odporność na stres
  • otwartość w komunikacji
  • empatia, współczucie, cierpliwość
  • poszanowanie godności drugiego człowieka
  • zdolność do samokontroli, krytycznej samooceny sytuacji, przyjmowania i udzielania informacji zwrotnych
  • chęć samokształcenia
 3. Zakres obowiązków na stanowisku asystent/opiekun:
  • czuwanie nad bezpieczeństwem użytkowników mieszkania, w tym w porze nocnej
  • wspieranie psychiczne i emocjonalne mieszkańca w codziennym funkcjonowaniu
  • budowanie u mieszkańców poczucia odpowiedzialności za mieszkanie i jego zasoby
  • pomoc mieszkańcom w budowaniu przyjaznych relacji z otoczeniem
  • stymulowanie aktywności mieszkańca w sferze społeczno – zawodowej, inspirowanie i doradzanie
  • pomoc w planowaniu i organizacji zajęć w mieszkaniu, podziale obowiązków domowych, ustalaniu planowych wyjazdów do domów rodzinnych, efektywnym spędzaniu czasu wolnego
  • rozwiązywanie bieżących spraw spornych powstałych między użytkownikami mieszkania,
  • asystowanie, podczas wykonywania codziennych czynności samoobsługowych i czynności dnia codziennego, zgodnie z indywidualnymi potrzebami, w tym: w czynnościach higienicznych, utrzymaniu porządku w mieszkaniu i najbliższym otoczeniu, przygotowywaniu posiłków, obsłudze urządzeń RTV i AGD, w zaopatrzeniu mieszkania w żywność, środki czystości i inne artykuły niezbędne do codziennego funkcjonowania, w gospodarowaniu własnym budżetem itp.
  • bieżący monitoring funkcjonowania użytkowników mieszkania wspomaganego pod kątem stopnia ich zaradności życiowej i samodzielności w celu udzielania adekwatnego wsparcia asystenckiego (pod kątem zakresu i intensywności, zgodnie z indywidualnymi potrzebami),
  • ocena okresowa (ewaluacja) postępów czynionych przez mieszkańców w zakresie usamodzielniania w celu ewentualnego modyfikowania Indywidualnego Planu Wspierania
  • rekomendowanie wprowadzania zmian do Modelu w zakresie wsparcia asystenckiego świadczonego użytkownikom mieszkania
  • opracowywanie i prowadzenie dokumentacji związanej z udzielanym wsparciem, tj. Raportów asystenta/opiekuna, Rejestru ewidencji użytkowników mieszkania, Rejestru zamówień dostaw żywności, Kart ewaluacji postępów, Kart rekomendacji zmian do Modelu, Indywidualnych Planów Wsparcia w zakresie wsparcia asystenckiego
  • podnoszenie kwalifikacji i wzmacnianie swoich kompetencji zawodowych  między innymi poprzez udział w szkoleniach i warsztatach
  • współpraca z rodzinami/opiekunami mieszkańców mieszkania wspomaganego
  • współpraca z placówkami, do których uczęszczają użytkownicy mieszkania wspomaganego,
  • współpraca ze specjalistą ds. wsparcia miękkiego oraz pozostałymi specjalistami i asystentami/opiekunami stanowiącymi personel zatrudniony do pracy z użytkownikami mieszkania
 4. Warunki zatrudniania na stanowisku:
  • Wymiar czasu pracy: pełen etat lub ½ etatu lub umowa zlecenie
  • Rodzaj umowy: umowa o pracę
  • Planowane zatrudnienie: styczeń 2022 r.
  • Miejsce: Różanystok 4/1, 16-200 Dąbrowa Białostocka
  • Okres zatrudnienia: 01.01.2022 r. – 31.01.2023 r.
 5. Wymagane dokumenty:
  • CV lub życiorys uwzględniający doświadczenie zawodowe i ukończone szkoły / kursy mające zastosowanie do zatrudnienia na w/w stanowisku
  • Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie – załącznik nr 1

II Termin i miejsce złożenia wymaganych dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć:

 • Przesyłką poleconą, kurierem lub osobiście do siedziby Zamawiającego: ul. Wojska Polskiego 5/1, 16-300 Augustów lub
 • Elektronicznie – należy przesłać na adres e-mail: sisg@sisg.org.pl

w terminie do 13 grudnia 2021 r.

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną zaproszeni do dalszej procedury rekrutacyjnej, o czym zostaną poinformowani telefonicznie. Odmowa udziału w dalszej procedurze rekrutacyjnej lub nieusprawiedliwiona nieobecność spowoduje pozostawienie oferty bez rozpatrzenia.

Osoby do kontaktu:

 1. Krzysztof Anuszkiewicz, tel.: 601373641, e-mail: k.anuszkiewicz@sisg.org.pl
 2. Emilia Szyperek, tel.: 609 098 600, e-mail: e.szyperek@sisg.org.pl

Informacja o naborze wraz klauzulą informacyjną

Załącznik nr 1

LIDER PROJEKTU
Województwo Podlaskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
ul. Kombatantów 7, 15-110 Białystok, tel. 85 744 72 72, fax 85 744 71 37, e-mail: rops-bialystok.pl, www.rops-bialystok.pl


Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno‑Gospodarczych
im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie

ul. Mostowa 12D
16-300 Augustów
Polska

+48 87 643 01 00
sisg@sisg.org.pl

NIP: 846-12-81-768
REGON: 790258459
KRS: 0000068220

Konto: BNP Paribas S.A. O/Augustów
66 2030 0045 1110 0000 0428 1370


Polecane strony: