ul. Mostowa 12D, 16-300 Augustów

Udział w projekcie „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach”

27 lipca 2022, 14:05

Inne

https://drive.google.com/file/d/13pIjOOhWcO2ba8Cuee_f3YLG7q2S7kjd/view?usp=sharing

W okresie od 08.06.2021 do 30.06.2022 Stowarzyszenie było uczestnikiem projektu

„Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach”

współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Nr Umowy z Instytucją Zarządzającą o dofinansowanie projektu:

UDA-RPPD.07.03.00-20-0023/19-00

 w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa VII  Poprawa Spójności Społecznej

Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego


Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno‑Gospodarczych
im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie

ul. Mostowa 12D
16-300 Augustów
Polska

+48 87 643 01 00
sisg@sisg.org.pl

NIP: 846-12-81-768
REGON: 790258459
KRS: 0000068220

Konto: BNP Paribas S.A. O/Augustów
66 2030 0045 1110 0000 0428 1370


Polecane strony: