ul. Mostowa 12D, 16-300 Augustów

Kolor nadziei – partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych

Data trwania projektu: 2006.08 - 2006.10

Celem projektu było opracowanie koncepcji Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowego w Kuriance k/Lipska, projektu przebudowy budynku byłej szkoły, stworzenie dokumentacji technicznej, pozyskanie partnerów oraz opracowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie utworzenia i funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej jako najważniejszego elementu Centrum. Rezultatem projektu było zbudowanie Partnerstwa, uzyskanie pozytywnej opinii społeczności lokalnej i złożenie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (jako dysponenta środków PFRON w powiecie) wniosku o dofinansowanie. Projekt zakładał współdziałanie różnych podmiotów (zarówno samorządu jak i przedsiębiorców prywatnych i osób fizycznych) na rzecz utworzenia ośrodka. Projekt był wsparciem osób niepełnosprawnych zamieszkujących teren gminy Lipsk i okolic, stwarza im szansę rozwoju i aktywizacji. W projekcie prowadzone będą spotkania z rodzicami osób niepełnosprawnych, spotkania z mieszkańcami społeczności lokalnej, których celem było pozyskanie zwolenników idei powstania ośrodka rehabilitacji. Przeprowadzona została również akcja medialna, propagująca pomysł i projekt.

Celem strategicznym projektu było stworzenie możliwości do stałej rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w gminie Lipsk i okolicach, poprzez utworzenie ośrodka rehabilitacji. Odbiorcami były osoby niepełnosprawne – z zaburzeniami psychicznymi z terenu powiatu augustowskiego, a sposób szczególny z gminy Lipsk

images/partners/fio

Projekt „Kolor nadziei – partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych” został dofinansowany w ramach Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich


Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno‑Gospodarczych
im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie

ul. Mostowa 12D
16-300 Augustów
Polska

+48 87 643 01 00
sisg@sisg.org.pl

NIP: 846-12-81-768
REGON: 790258459
KRS: 0000068220

Konto: BNP Paribas S.A. O/Augustów
66 2030 0045 1110 0000 0428 1370


Polecane strony: